Thi thiên 83:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, Lập giao ước nghịch cùng Chúa: