Thi Thiên 83:5 - Bản dịch Truyền thống
Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, Lập giao ước nghịch cùng Chúa: