Thi Thiên 82:2 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?