Thi thiên 82:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?