Thi thiên 78:72 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người, Và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ.