Thi thiên 78:68-69 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
68
Bèn chọn chi phái Giu-đa, Là núi Si-ôn mà Ngài yêu mến.
69
Ngài xây đền thánh Ngài giống như nơi rất cao, Khác nào trái đất mà Ngài đã sáng lập đời đời.