Thi Thiên 78:42 - Bản dịch Truyền thống
Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, Hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp;