Thi thiên 78:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, Hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp;