Thi thiên 78:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài khiến gió đông thổi trên trời, Nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam.