Thi Thiên 78:26 - Bản dịch Truyền thống
Ngài khiến gió đông thổi trên trời, Nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam.