Thi Thiên 78:2 - Bản dịch Truyền thống
Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, Bày ra những câu đố của đời xưa,