Thi thiên 78:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, Bày ra những câu đố của đời xưa,