Thi Thiên 77:20 - Bản dịch Truyền thống
Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.