Thi thiên 77:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.