Thi Thiên 76:10 - Bản dịch Truyền thống
Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa; Còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở.