Thi Thiên 76:1 - Bản dịch Truyền thống
Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, Danh Ngài lớn tại Y-sơ-ra-ên.