Thi thiên 76:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, Danh Ngài lớn tại Y-sơ-ra-ên.