Thi Thiên 75:6 - Bản dịch Truyền thống
Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.