Thi thiên 73:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thì bấy giờ tôi ở ngu muội, chẳng hiểu biết gì; Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy.