Thi thiên 73:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ua kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát! Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi.