Thi thiên 7:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy, Và có sự gian ác nơi tay tôi;