Thi thiên 69:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, Không khinh dể những phu tù của Ngài.