Thi Thiên 69:3 - Bản dịch Truyền thống
Tôi la mệt, cuống họng tôi khô; Mắt tôi hao mòn đương khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi.