Thi thiên 69:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi la mệt, cuống họng tôi khô; Mắt tôi hao mòn đương khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi.