Thi thiên 69:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, Và cho tôi uống giấm trong khi khát.