Thi Thiên 69:21 - Bản dịch Truyền thống
Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, Và cho tôi uống giấm trong khi khát.