Thi thiên 63:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm;