Thi Thiên 63:6 - Bản dịch Truyền thống
Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm;