Thi Thiên 61:4 - Bản dịch Truyền thống
Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, Nương náu mình dưới cánh của Chúa.