Thi thiên 57:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen Chúa trong các nước.