Thi thiên 51:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.