Thi thiên 51:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.