Thi thiên 50:10-11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
10
Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy.
11
Ta biết hết các chim của núi, Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta.