Thi Thiên 49:20 - Bản dịch Truyền thống
Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất.