Thi thiên 47:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến.