Thi thiên 47:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.