Thi thiên 46:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.