Thi thiên 45:13-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Công chúa trong đền được rất vinh hiển; Ao xống nàng đều thêu dệt bằng vàng.
14
Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua; Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài.
15
Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc, Mà vào đền vua.