Thi Thiên 44:10 - Bản dịch Truyền thống
Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, Và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình.