Thi thiên 44:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, Và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình.