Thi Thiên 42:7 - Bản dịch Truyền thống
Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi.