Thi thiên 42:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi.