Thi thiên 40:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi;