Thi thiên 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.