Thi Thiên 4:4 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.