Thi thiên 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.