Thi thiên 38:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng.