Thi Thiên 38:18 - Bản dịch Truyền thống
Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.