Thi Thiên 38:17 - Bản dịch Truyền thống
Tôi gần sa ngã, Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi;