Thi thiên 38:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi gần sa ngã, Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi;