Thi thiên 37:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.