Thi Thiên 37:8 - Bản dịch Truyền thống
Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.