Thi thiên 37:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.