Thi Thiên 37:38 - Bản dịch Truyền thống
Còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại; Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi.