Thi thiên 37:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại; Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi.