Thi Thiên 36:4 - Bản dịch Truyền thống
Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, Nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.