Thi thiên 34:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!