Thi thiên 34:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.