Thi thiên 34:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.