Thi thiên 34:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.