Thi thiên 33:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.