Thi thiên 33:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhơn từ Ngài,