Thi Thiên 33:11 - Bản dịch Truyền thống
Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.