Thi Thiên 33:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.