Thi thiên 32:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2
Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!