Thi thiên 32:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!