Thi Thiên 32:1 - Bản dịch Truyền thống
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!